Projekt Systemowy  „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy” realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Galeria fotograficzna
 

7 grudnia 2011 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbyła się III konferencja informacyjno-promocyjna poświęcona realizowanemu przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, projektowi pn: „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności  tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy”, współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 2.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem konferencji było omówienie zagadnień związanych z realizacją projektu, zarówno z punktu widzenia CMKP - jako realizatora, jak i konsultantów krajowych i wojewódzkich w dziedzinach deficytowych specjalizacji.

Konferencja zgromadziła wielu szacownych gości - przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przedstawicieli Naczelnej oraz Okręgowych Izb Lekarskich, Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego oraz Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy, reprezentantów Instytutów, Centrów Onkologii, Uniwersytetów Medycznych, Wojskowego Instytutu Medycznego, Szpitali, przedstawicieli mediów związanych z ochroną zdrowia, studentów medycyny oraz przedstawicieli Klinik i Zakładów CMKP. Gospodarzem spotkania była Pani dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw. w CMKP, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 

Do grona znakomitych prelegentów zaproszono osoby z ogromną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, gwarantujące konferencji wysoki poziom merytoryczny spotkania. W imieniu pana Michała Kępowicza, Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia głos zabrała pani Małgorzata Zadorożna – Naczelnik Wydziału Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia,  przedstawiając spektrum działań w ramach Działania 2.3. PO KL oraz założenia Planu Działania na rok 2012. Następnie głos zabrała prof. dr hab. n. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka Pełnomocnik Dyrektora CMKP ds. projektów POKL, która przedstawiła >>> dokonania, wskaźniki i rezultaty osiągnięte w trakcie realizacji projektu. <<<  

Swoim udziałem Konferencję uświetnili:

  • prof. Grzegorz Opolski  - konsultant krajowy  z dziedziny kardiologii

  • prof. Wanda Kawalec - konsultant krajowy z dziedziny kardiologii dziecięcej

  • prof. Danuta Perek – konsultant wojewódzki z dziedziny onkologii  i hematologii dziecięcej, Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Onkologii  i Hematologii Dziecięcej

  • prof. Jan Walewski - konsultant wojewódzki z dziedziny onkologii klinicznej

  • prof. Marian Reinfuss - konsultant krajowy z dziedziny radioterapii onkologicznej

  • prof. Jerzy Stelmachów - konsultant krajowy z dziedziny ginekologii onkologicznej

  • dr Ewa Wągrowska-Koski - konsultant krajowy z dziedziny medycyny pracy

oraz konsultanci wojewódzcy z różnych dziedzin medycyny, objętych dofinansowaniem w ramach projektu. 

  • dr Grażyna Wośkowiak - konsultant wojewódzki z dziedziny medycyny pracy

  • dr Halina Wróblewska - konsultant wojewódzki z dziedziny medycyny pracy

Konsultanci w swoich wystąpieniach skupili się na aspektach merytorycznych.  Przedstawili najważniejsze problemy związane z reprezentowanymi przez nich dziedzinami, zarówno z punktu widzenia medycznego, jak i procesu specjalizacyjnego. Co bardzo istotne z punktu widzenia celu konferencji wystąpienia prezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny i były przyczynkiem do bardzo ożywionej i cennej dyskusji. Wśród nich pojawiały się takie kwestie jak: problemy z otwieraniem specjalizacji, nierównomierny rozkład lekarzy specjalistów z danej dziedziny w różnych województwach, czy kwestie związane z koniecznymi zmianami w programach specjalizacji.

 Istotnym i często poruszanym zagadnieniem były organizowane w ramach projektu kursy dla kierowników specjalizacji. Wielokrotnie podkreślano spadek zainteresowania zarówno udziałem w kursach, jak również pełnieniem funkcji kierownika specjalizacji. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność aktywizacji kierowników specjalizacji wobec zaobserwowanego braku odpowiedniego ich przeszkolenia i nadzoru w stosunku do specjalizantów.

Wszyscy jednak podkreślali fakt, iż realizowany projekt przyczynił się do wzrostu liczby lekarzy i lekarzy specjalistów, którzy zdecydowali się otworzyć jedną z deficytowych specjalizacji.

Istotnym wnioskiem wynikającym ze spotkania było podkreślenie konieczności dalszej dyskusji na temat usprawnienia całokształtu procesu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w odniesieniu do potrzeb poszczególnych regionów kraju.

Pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania za wzięcie aktywnego udziału w konferencji poświęconej realizowanemu przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, projektowi pn: „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy”.

Wyrazy wdzięczności kieruję do wszystkich Prelegentów i zaproszonych Gości, dzięki którym konferencja nabrała szczególnego charakteru. Dziękuję wszystkim Uczestnikom, bez których konferencja nie mogłaby się odbyć.  

Mam nadzieję, że Konferencja była dla Państwa okazją interesującej i merytorycznej dyskusji,  jak i miejscem wymiany myśli, doświadczeń oraz poglądów dotyczących zagadnień związanych z kształceniem specjalizacyjnym lekarzy w deficytowych specjalnościach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów POKL.

Życzę Państwu dalszych sukcesów, a sobie i moim współpracownikom możliwości ponownego spotkania z Państwem.

                                                                                                Dyrektor

                                                                  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

 

———————————————— o o O o o ————————————————

 

.