LEKARZ SPECJALIZUJĄCY SIĘ W MEDYCYNIE RATUNKOWEJ MOŻE UCZESTNICZYĆ W DANYM KURSIE TYLKO JEDEN RAZ  LEKARZ SPECJALIZUJĄCY SIĘ W MEDYCYNIE RATUNKOWEJ MOŻE UCZESTNICZYĆ W DANYM KURSIE TYLKO JEDEN RAZ  LEKARZ SPECJALIZUJĄCY SIĘ W MEDYCYNIE RATUNKOWEJ MOŻE UCZESTNICZYĆ W DANYM KURSIE TYLKO JEDEN RAZ
Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Kształcenie lekarzy -> Zasady zgłaszania sie na kursy dla lekarzy


 

I. Sposób zgłaszania się na kurs 

1.   Lekarz zgłaszając się na kurs specjalizacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS wypełnia Formularz zgłoszenia na kurs

2.   Lekarz zgłaszający się po raz pierwszy na kurs współfinansowany przez Unię Europejską przesyła jednorazowo*:

 • Deklarację uczestnictwa w projekcie

 • Oświadczenie uczestnika projektu

 • Ankietę z danymi osobowymi uczestnika

 • kserokopię pierwszej strony karty specjalizacji, potwierdzonej za zgodność z  oryginałem własnoręcznym podpisem

 

* Złożenie powyższych dokumentów jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w kursach współfinansowanych ze środków EFS i ubiegania się o refundację kosztów podróży, noclegu i wyżywienia. Deklaracja uczestnictwa służy wyłącznie potwierdzeniu gotowości do udziału w kursach, a zgoda na przetwarzanie danych osobowych służy do celów sprawozdawczych z realizacji projektu.

 

II. Zasady uczestnictwa w kursie współfinansowanym ze środków EFS: 

1.   Deklarację uczestnictwa w projekcie, zgodę na przetwarzanie danych i ankietę z danymi osobowymi należy wypełnić przed przystąpieniem po raz pierwszy do kursu realizowanego w projekcie (ze względu na ochronę danych osobowych wypełnione formularze należy przesłać listem poleconym)

2.   Formularz zgłoszenia na kurs - należy przesyłać każdorazowo zgłaszając uczestnictwo w wybranym kursie: elektronicznie (na adres poczty elektronicznej wskazany w informacji o kursie), faksem lub listownie.

 

Do kursu zakwalifikowani zostaną lekarze, którzy:

 • Specjalizują się w medycynie ratunkowej (przesłali kserokopię pierwszej strony karty specjalizacji)

 • Przesłali listownie podpisaną deklarację przystąpienia do projektu i wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 • Przesłali formularz zgłoszenia na kurs

 

3.    Lekarz zakwalifikowany do uczestnictwa w kursie otrzyma zaproszenie na kurs z informacją  o terminie i miejscu odbywania kursu.

4.    Uczestnik kursu zobowiązany jest do złożenia podpisu na liście obecności. W przypadku kursów kilkudniowych uczestnik zobowiązany jest do codziennego składania podpisu na liście obecności.

                 Szczegółowe zasady kwalifikacji zawarte są w Regulaminie rekrutacji

 

 

III. Zwrot kosztów noclegu i dojazdów:

Od stycznia 2011 r. nastąpiła zmiana zasad dofinansowania dla lekarzy specjalizujących się w medycynie ratunkowej. Lekarze podczas kursu będą mieli zapewniony catering w formie przerwy śniadaniowej oraz obiadowej, natomiast dofinansowanie na dotychczasowych zasadach dotyczyć będzie tylko zwrotu:

 • kosztów dojazdu na kurs
 • kosztów zakwaterowania w czasie kursu

Informujemy, że w 2015 roku maksymalne dofinansowanie kosztów dojazdu i noclegu na kursach specjalizacyjnych z medycyny ratunkowej wynosić będzie do 294 zł za dzień kursu

 

Aby otrzymać refundację poniesionych wydatków należy:

 • wypełnić Kartę rozliczeniową uczestnika i przedłożyć do podpisu kierownikowi administracyjnemu kursu

 • wypełnić tabelę dotyczącą zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki i podpisać

 • dołączyć opisane rachunki (imię i nazwisko, jeśli rachunek nie jest imienny, numer i termin kursu zgodny z tym podanym na stronie www.cmkp.edu.pl) - w przypadku faktur należy przesyłać tylko oryginały. Proszę zwracać uwagę czy wystawca faktury/rachunku przekazuje nam oryginał, a nie kopię

 • przesłać Kartę wraz z załącznikami listem poleconym do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dopiskiem „Refundacja POKL”

 

Adres pocztowy, na który należy przekazywać dokumenty:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Małgorzata Kiszkowiak, Studium Kliniczno-Dydaktyczne
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 WARSZAWA
z dopiskiem na kopercie "Refundacja POKL UE2"

 

 

W celu szybkiego rozliczenia poniesionych kosztów i otrzymania refundacji proszę o zapoznanie się z Regulaminem dotyczącym zwrotu poniesionych wydatków:

[Regulamin zwrotu poniesionych wydatków] obowiązuje dla kursów rozpoczynających się od dnia 31.08.2014 (refundacja kosztów dojazdu i noclegu - stawka maksymalna w 2013 r. wynosi: 278 zł, w 2014 r. - 286 zł, w 2015 r - 294 zł.