Aktualnie znajdujesz się: Strona główna -> Doskonalenie zawodowe ratowników med. i dyspozytorów med. -> Seminaria dla ratowników medycznych

INFORMACJE DLA RATOWNIKÓW
MEDYCZNYCH
 

 

 

Ratownik medyczny zgłaszając się na wybrane przez siebie seminarium wypełnia:

  • Formularz zgłoszenia na seminarium (wystarczy przesłać elektronicznie – na adres poczty elektronicznej wskazany w informacji o wybranym seminarium)

oraz jeśli nie uczestniczył wcześniej w kursie doskonalącym dla ratowników medycznych w ramach projektu:

  • Deklarację uczestnictwa w projekcie

  • Oświadczenie uczestnika projektu

  • Ankietę z danymi osobowymi

 oraz dostarcza wraz z w/w dokumentami:

  • kserokopię pierwszej strony Karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego zawierającą nazwę i pieczęć podmiotu zatrudniającego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem

  • kserokopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu ratownika medycznego;

Wszystkie dokumenty poza Formularzem zgłoszeniowym należy przesłać listem poleconym na adres:

Dział Akredytacji, Koordynacji i Oceny Jakości Kształcenia

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Kleczewska 61/63

01-826 Warszawa
 

 

Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowani zostaną ratownicy medyczni, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)

  • Są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

  • Przesłali listownie podpisaną deklarację przystąpienia do projektu i wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  • Przesłali formularz zgłoszenia na kurs / seminarium.

Ratownik medyczny zakwalifikowany do uczestnictwa w seminarium otrzyma bezpośrednio od organizatora seminarium informację o terminie i miejscu odbywania się zajęć.

 Uczestnik seminarium zobowiązany jest do złożenia podpisu na liście obecności i wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dostarczonej przez organizatora.

Każdemu ratownikowi medycznemu przysługuje prawo do wzięcia udziału tylko w jednym seminarium dla ratowników medycznych w ramach projektu

        Szczegółowe zasady kwalifikacji zawarte są w Regulaminie rekrutacji