Aktualnie znajdujesz się: Strona główna -> Doskonalenie zawodowe ratowników med. i dyspozytorów med. -> Seminaria dla dyspozytorów medycznych

INFORMACJE DLA DYSPOZYTORÓW
MEDYCZNYCH
 

 

 

 Dyspozytor medyczny zgłaszając się na wybrane przez siebie seminarium wypełnia:

 • Formularz zgłoszenia na seminarium (wystarczy przesłać elektronicznie – na adres poczty elektronicznej wskazany w informacji o wybranym seminarium)

oraz jeśli nie uczestniczył wcześniej w kursie doskonalącym dla dyspozytorów medycznych w ramach projektu:

 • Deklarację uczestnictwa w projekcie

 • Oświadczenie uczestnika projektu

 • Ankietę z danymi osobowymi

oraz dostarcza wraz z w/w dokumentami:

 • kserokopię pierwszej strony Karty przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego zawierającą nazwę i pieczęć podmiotu zatrudniającego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem

 • dokument potwierdzający wykształcenie wymagane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego.

 • zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku dyspozytora medycznego (konieczna data zatrudnienia)

Wszystkie dokumenty poza Formularzem zgłoszeniowym należy przesłać listem poleconym na adres:

Dział Akredytacji, Koordynacji i Oceny Jakości Kształcenia

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Kleczewska 61/63

01-826 Warszawa

 

 

Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowani zostaną dyspozytorzy medyczni, którzy:

 • Spełniają warunki zawarte w art. 26 z zastrzeżeniem art. 58 pkt. 3 Ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)

 • Są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

 • Przesłali listownie podpisaną deklarację przystąpienia do projektu i wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 • Przesłali formularz zgłoszenia na kurs / seminarium.

Dyspozytor medyczny zakwalifikowany do uczestnictwa w seminarium otrzyma bezpośrednio od organizatora seminarium informację o terminie i miejscu odbywania się zajęć.

 Uczestnik seminarium zobowiązany jest do złożenia podpisu na liście obecności i wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dostarczonej przez organizatora.

Każdemu dyspozytorowi medycznemu przysługuje prawo do wzięcia udziału tylko w jednym seminarium dla dyspozytorów medycznych w ramach projektu

       Szczegółowe zasady kwalifikacji zawarte są w Regulaminie rekrutacji