Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Doskonalenie zawodowe ratowników med. i dyspozytorów med.-> Zasady zgłaszania sie na kursy dla ratowników medycznych  

INFORMACJE DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

 

Rekrutacja na kurs doskonalący

 

Rekrutację na kursy doskonalące dla ratowników medycznych prowadzi Zakład Koordynacji i Oceny Jakości Kształcenia CMKP, natomiast wykonawcami kursów są jednostki wyłonione w procedurze zamówień publicznych. Listę kursów doskonalących oraz wykonawców znajdziecie Państwo w zakładce Lista kursów doskonalących dla ratowników medycznych.

 

Ratownik medyczny zgłaszając się na wybrany przez siebie kurs doskonalący współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypełnia:

  • Formularz zgłoszenia na kurs

  • Deklarację uczestnictwa w projekcie

  • Oświadczenie uczestnika projektu

  • Ankietę z danymi osobowymi

 oraz dostarcza wraz z w/w dokumentami:

  • kserokopię pierwszej strony Karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego zawierającą nazwę i pieczęć podmiotu zatrudniającego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem

  •  kserokopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu ratownika medycznego;

Złożenie powyższych dokumentów jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie.

Pozostałe dokumenty ze względu na ochronę danych osobowych należy przesłać listem poleconym.

 

Do kursu doskonalącego zakwalifikowani zostaną ratownicy medyczni, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)

  • Są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

  • Przesłali listownie podpisaną deklarację przystąpienia do projektu i wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  • Przesłali formularz zgłoszenia na kurs

Ratownik medyczny zakwalifikowany do uczestnictwa w kursie otrzyma bezpośrednio od organizatora kursu powołanie na kurs z informacją  o terminie i miejscu odbywania się zajęć.

Uczestnik kursu zobowiązany jest do złożenia podpisu na liście obecności w każdym dniu odbywania kursu i wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dostarczonej przez organizatora. Zobowiązany jest również do przystąpienia do egzaminu końcowego

Każdemu ratownikowi medycznemu przysługuje prawo do wzięcia udziału tylko w jednym kursie doskonalącym dla ratowników medycznych w ramach projektu

Każdemu uczestnikowi, w pięcioletnim okresie rozliczeniowym, przysługuje prawo d        Szczegółowe zasady kwalifikacji zawarte są w Regulaminie rekrutacji