Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Doskonalenie zawodowe ratowników med. i dyspozytorów med.-> Wykaz formularzy dla ratowników medycznych

 

 

 

 

 

FORMULARZE DANYCH UCZESTNIKA

  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie

  • Oświadczenie uczestnika projektu

  •  Ankieta z danymi osobowymi

 

 

Formularze należy wypełnić, wydrukować, podpisać a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów uprawniających do udziału w projekcie (dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz kserokopia Karty doskonalenia zawodowego…) przesłać drogą pocztową na adres osoby obsługującej kurs

z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie na kurs POKL”, należy dopisać również nr kursu