Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Kształcenie lekarzy


Informacje dla
uczestników


Informacje dla
organizatorówInformacje o Projekcie
W dniu 24.09.2009 r., zatwierdzony został Projekt Systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgłoszony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie  Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”. 

Źródło finansowania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu:
Projekt realizowany będzie do 30.06.2015.

Cel ogólny projektu
Celem ogólnym projektu jest wsparcie systemu ratownictwa medycznego w Polsce poprzez ukończenie pełnego cyklu obowiązkowych kursów specjalizacyjnych przez 200 lekarzy oraz kursu doskonalącego przez 8500 ratowników medycznych i 1920 dyspozytorów medycznych.


Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych

  • finansowanie kursów specjalizacyjnych dla lekarzy specjalizujących się w medycynie ratunkowej,
  • dofinansowanie lekarzom w ramach projektu kosztów uczestnictwa w kursach (dojazdy oraz zakwaterowanie), a także zapewnienie cateringu dla uczestników podczas kursów,
  • podniesienie jakości kształcenia na kursach specjalizacyjnych,
  • dostosowanie liczby kursów do rzeczywistych potrzeb uczestników,
  • opracowanie wysokiej jakości materiałów dydaktycznych dla uczestników kursów,
  • promocja specjalizacji w medycynie ratunkowej.

Działania w ramach projektu
Podstawowymi działaniami podejmowanymi w czasie realizacji projektu będzie organizacja kursów dla lekarzy specjalizujących się w medycynie ratunkowej oraz równolegle promocja systemu ratownictwa medycznego i samego projektu.

Grupy docelowe
Grupę docelową stanowią lekarze kwalifikujący się do uczestnictwa w procesie kształcenia specjalizacyjnego z medycyny ratunkowej.  Projektem zostaną objęci wszyscy lekarze specjalizujący się w medycynie ratunkowej w latach 2009-2015.

Wsparcie tej właśnie grupy wynika z faktu, iż konieczne jest zwiększenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na szybkie podejmowanie specjalistycznych działań leczniczych w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia i życia, zgodnie z obowiązującymi standardami.

Sposób rekrutacji uczestników

Rekrutacja na kursy specjalizacyjne w medycynie ratunkowej odbywać się będzie na zasadach obowiązujących dotychczas w CMKP i Uczelniach Medycznych i zostanie wsparta kampanią informacyjno-promocyjną skierowaną do potencjalnych odbiorców szkoleń tak, aby możliwy był do osiągnięcia zakładany efekt końcowy realizacji projektu.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących uczestnictwa w kursach specjalizacyjnych z medycyny ratunkowej prosimy o kontaktowanie się z Panią Małgorzatą Kiszkowiak
tel.
022 56 93 868,  e-mail: malgorzata.kiszkowiak@cmkp.edu.pl