Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Kształcenie lekarzy -> Wykaz formularzy dla lekarzy

 

 

1.     FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS

Zgłoszenie na kurs można przesłać:

 • e-mailem: należy wypełnić na komputerze, zapisać w formie pliku a następnie wysłać jako załącznik e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w informacji o kursie

 • faxem: należy wypełnić, wydrukować, podpisać i przesłać pod numer faxu:  022 5693 809

 • pocztą:  należy wypełnić, wydrukować, podpisać i przesłać na adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie na kurs POKL”    


2.     FORMULARZE DANYCH UCZESTNIKA  

 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 • Oświadczenie uczestnika projektu

 • Ankieta z danymi osobowymi uczestnika

Formularze należy wypełnić, wydrukować, podpisać a następnie przesłać drogą pocztową na adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie na kurs POKL”

 


3.     FORMULARZ OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO PODRÓŻY SAMOCHODEM PRYWATNYM 

Formularz należy wypełnić, podpisać i dołączyć wraz z kserokopią prawa jazdy  do Karty rozliczeniowej uczestnika. W przypadku dogodnego połączenia środkami transportu zbiorowego (pociągi, autobusy) z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania kursu, koszt podróży samochodem prywatnym refundowany będzie tylko po przedstawieniu pisemnego uzasadnienia dla podróży samochodem. Uzasadnienie należy zamieścić w niniejszym Oświadczeniu

W przypadku codziennego dojazdu na kurs kilkudniowy, jeżeli podróż w jedną stronę wyniosła więcej niż 200 km należy wypełnić dodatkowo formularz „ Szczegółowy opis podróży samochodem prywatnym”


    4.     KARTA ROZLICZENIOWA UCZESTNIKA 

    KARTĘ należy:

 • Wypełnić

 • PRZEDŁOŻYĆ DO PODPISU KIEROWNIKOWI ADMINISTRACYJNEMU KURSU

 • Dołączyć opisane rachunki (imię i nazwisko, nr kursu i termin kursu),

 • PODPISAĆ

 • Wysłać listem poleconym na adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
  ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Refundacja PO KL”