Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Doskonalenie zawodowe ratowników med. i dyspozytorów med.-> Zasady zgłaszania się na kursy dla dyspozytorów medycznych  

INFORMACJE DLA DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

Rekrutacja na kurs doskonalący

 

Rekrutację na kursy doskonalące dla dyspozytorów medycznych prowadzi Zakład Koordynacji i Oceny Jakości Kształcenia CMKP, natomiast wykonawcami kursów są jednostki wyłonione w procedurze zamówień publicznych. Listę kursów doskonalących oraz wykonawców znajdziecie Państwo w zakładce Lista kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych.

 

Dyspozytor medyczny zgłaszając się na wybrany przez siebie kurs doskonalący współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypełnia:

 • Formularz zgłoszenia na kurs

 • Deklarację uczestnictwa w projekcie

 • Oświadczenie uczestnika projektu

 • Ankietę z danymi osobowymi

 

oraz dostarcza wraz z w/w dokumentami:

 • kserokopię pierwszej strony Karty przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego zawierającą nazwę i pieczęć podmiotu zatrudniającego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem

 • dokument potwierdzający wykształcenie wymagane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego.

 • zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku dyspozytora medycznego (konieczna data zatrudnienia)

Złożenie powyższych dokumentów jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie. Formularz zgłoszenia na kurs wystarczy przesyłać elektronicznie (na adres poczty elektronicznej wskazany w informacji o kursie) lub listownie na adres:

Dział Akredytacji, Koordynacji i Oceny Jakości Kształcenia

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Kleczewska 61/63

01-826 Warszawa

Pozostałe dokumenty ze względu na ochronę danych osobowych należy przesłać listem poleconym.

 

Do kursu doskonalącego zakwalifikowani zostaną dyspozytorzy medyczni, którzy:

 • Spełniają warunki zawarte w art. 26 z zastrzeżeniem art. 58 pkt. 3 Ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)

 • Są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

 • Przesłali listownie podpisaną deklarację przystąpienia do projektu i wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 • Przesłali formularz zgłoszenia na kurs

Dyspozytor medyczny zakwalifikowany do uczestnictwa w kursie otrzyma bezpośrednio od organizatora kursu powołanie na kurs z informacją  o terminie i miejscu odbywania się zajęć.

 

Uczestnik kursu zobowiązany jest do złożenia podpisu na liście obecności w każdym dniu odbywania kursu i wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dostarczonej przez organizatora. Zobowiązany jest również do przystąpienia do egzaminu końcowego.

 

Każdej osobie pracującej na stanowisku dyspozytora medycznego przysługuje prawo do wzięcia udziału tylko w jednym kursie doskonalącym dla dyspozytorów medycznych w ramach projektu

       Szczegółowe zasady kwalifikacji zawarte są w Regulaminie rekrutacji