Aktualnie znajdujesz się: Strona główna -> Doskonalenie zawodowe ratowników med. i dyspozytorów med. -> Kursy doskonalące

INFORMACJE DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

INFORMACJE DLA DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW

 

Informacje o Projekcie
W dniu 24.09.2009 r., zatwierdzony został Projekt Systemowy w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki zgłoszony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie  „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”

Źródło finansowania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu:
Projekt realizowany będzie do 30.06.2015.

Cel ogólny projektu
Celem ogólnym projektu jest wsparcie systemu ratownictwa medycznego w Polsce poprzez ukończenie pełnego cyklu obowiązkowych kursów specjalizacyjnych przez 200 lekarzy oraz kursu doskonalącego przez 8500 ratowników medycznych i 1920 dyspozytorów medycznych.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych

  • organizowanie bezpłatnych kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych,
  • podniesienie jakości kształcenia na kursach doskonalących,
  • dostosowanie liczby kursów do rzeczywistych potrzeb uczestników,
  • promocja doskonalenia w ratownictwie medycznym.

Działania w ramach projektu
Od 2010 r. przeprowadzane będą  kursy doskonalące dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych. Organizacja kursów prowadzona będzie równolegle z działalnością informacyjno promocyjną dotyczącą systemu ratownictwa medycznego oraz samego projektu.

Grupy docelowe
Grupę docelową stanowią ratownicy medyczni i dyspozytorzy medyczni, którzy powinni odbyć kurs doskonalący w latach 2010-2015. Wsparcie tej właśnie grupy wynika z faktu, iż konieczne jest zwiększenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na szybkie podejmowanie specjalistycznych działań leczniczych w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia i życia, zgodnie z obowiązującymi standardami.

Sposób rekrutacji uczestników
Realizatorzy kursów doskonalących dla ratowników i dyspozytorów zostaną wyłonieni w drodze zamówień publicznych. Po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu z nimi stosownych umów rozpocznie się rekrutacja uczestników, a następnie realizacja kursów doskonalących. Działania te zostaną wsparte kampanią informacyjno-promocyjną skierowaną do potencjalnych odbiorców szkoleń tak, aby możliwy był do osiągnięcia zakładany efekt końcowy realizacji projektu.

 

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących uczestnictwa w kursach doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych prosimy o kontaktowanie się z:

Anna Maligranda

tel. 22 56 93 758 e-mail: amaligranda@cmkp.edu.pl
Marta Opałka tel. 22 56 93 792 e-mail: marta.opalka@cmkp.edu.pl
Małgorzata Przeździak tel. 22 56 93 796 e-mail: malgorzata.przezdziak@cmkp.edu.pl
Elżbieta Wysocka tel. 22 56 93 797 e-mail: elzbieta.wysocka@cmkp.edu.pl

 

Jednocześnie informujemy, że informacji telefonicznych na temat zasad uczestnictwa w kursach udzielamy codziennie w godzinach 11:00 – 14:00