Aktualnie znajdujesz się: Strona główna

Materiały promocyjne


WAŻNA INFORMACJA

W dniu 30.06.2015 r. CMKP zakończyło realizację projektu „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”.

W ramach projektu zorganizowano:

  • 285 kursów specjalizacyjnych (366 lekarzy ukończyło pełen cykl kursów z medycyny ratunkowej)
  • 376 kursów doskonalących dla 9131 ratowników medycznych
  • 84 kursy doskonalące dla 1320 dyspozytorów medycznych
  • 35 seminariów dla 633 ratowników medycznych
  • 7 seminariów dla 125 dyspozytorów medycznych

Bardzo dziękujemy wszystkim za współpracę i udział w szkoleniach.


Informacje o Projekcie
W dniu 24.09.2009 r., zatwierdzony został Projekt Systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgłoszony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie  Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”. 

Źródło finansowania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu:
Projekt realizowany będzie do 30.06.2015.

Cel ogólny projektu
Celem ogólnym projektu jest wsparcie systemu ratownictwa medycznego w Polsce poprzez ukończenie pełnego cyklu obowiązkowych kursów specjalizacyjnych przez 200 lekarzy oraz kursu doskonalącego przez 8500 ratowników medycznych i 1920 dyspozytorów medycznych.

Dotychczasowe rezultaty
Do końca 2013 roku w ramach projektu na terenie całego kraju odbyły się:

- 203 kursy specjalizacyjne dla 3118 uczestników (lekarzy
  specjalizujących się w medycynie ratunkowej)
- 255 kursów doskonalących dla 6998 uczestników (ratownicy
  medyczni)
- 62 kursy doskonalące dla 1058 uczestników (dyspozytorzy
  medyczni)
- 35 seminariów dla 633 uczestników (ratownicy medyczni)
- 7 seminariów dla 126 uczestników (dyspozytorzy medyczni)

W ramach projektu sfinansowano również zakup aparatury i wyposażenia (sprzęt szkoleniowy, wyposażenie ambulansu, wyposażenie SOR) niezbędnego do stworzenia nowoczesnego Centrum Symulacji w Zakładzie Medycyny Ratunkowej CMKP. Relacja z otwarcia Zakładu Medycyny Ratunkowej - Centrum Symulacji

 

KIEROWNIK PROJEKTU

Agata Szczepańska
tel. 22 56 93 863
e-mail:
projektue.ratownictwo@cmkp.edu.pl,
           agata.szczepanska@cmkp.edu.pl
          

 

> Kontakt do pozostałych pracowników projektu <

AKTUALNOŚCI


12 czerwca 2015 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się Konferencja podsumowująca realizację projektów systemowych: „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy", oraz „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Tematem konferencji będzie zarówno podsumowanie projektów realizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i przedstawienie możliwości wsparcia kształcenia kadr medycznych w Polsce w nowej perspektywie finansowej
w latach 2014 -2020.


Uczestnicy kursów zobowiązani są, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa przesłać dokumenty rozliczeniowe dotyczące dofinansowania kosztów dojazdów i noclegów w terminie do 7 dni od zakończenia kursu. CMKP będzie przyjmowało do realizacji prawidłowo wypełnione karty rozliczeniowe, które wpłyną do Kancelarii CMKP do dnia 08.06.2015 r. Dokumenty które wpłyną po tym terminie lub do tego terminu nie zostaną poprawione lub uzupełnione nie będą podstawą wypłat. CMKP zastrzega sobie prawo nie zwracania dokumentów dostarczonych po wyżej wymienionym terminie


Informujemy, że w 2015 roku maksymalne dofinansowanie kosztów dojazdu i noclegu na kursach specjalizacyjnych z medycyny ratunkowej wynosić będzie do 294 zł za dzień kursu


UWAGA –   prosimy o zapoznanie się z aktualnym „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa” . Osoby zakwalifikowane na kurs, które nie mogą wziąć w nim udziału proszone są o:

do max 10 dni przed kursem – zgłoszenie do   CMKP rezygnacji z kursu,

w terminie późniejszym – usprawiedliwienie   nie zgłoszonej wcześniej nieobecności.


Uprzejmie informujemy, że informacje telefoniczne zainteresowanym kursami doskonalącymi dla ratowników med. i dyspozytorów med. są udzielane codziennie w godzinach 11:00 – 14:00 pod numerami telefonów wskazanymi tutaj ==>


 

 

 >>>ARCHIWUM KOMUNIKATÓW<<<