Aktualnie znajdujesz się: Strona główna

Materiały promocyjne


Informacje o Projekcie
W dniu 24.09.2009 r., zatwierdzony został Projekt Systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgłoszony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie  Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”. 

Źródło finansowania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu:
Projekt realizowany będzie do 30.06.2015.

Cel ogólny projektu
Celem ogólnym projektu jest wsparcie systemu ratownictwa medycznego w Polsce poprzez ukończenie pełnego cyklu obowiązkowych kursów specjalizacyjnych przez 200 lekarzy oraz kursu doskonalącego przez 8500 ratowników medycznych i 1920 dyspozytorów medycznych.

Dotychczasowe rezultaty
Do końca 2014 roku w ramach projektu na terenie całego kraju odbyło się:

- 258 kursów specjalizacyjnych dla 4081 uczestników   (lekarzy specjalizujących się w medycynie ratunkowej)
- 342 kursy doskonalące dla 8451 uczestników (ratowników
  medycznych)
- 77 kursów doskonalących dla 1138 uczestników   (dyspozytorów medycznych)
- 35 seminariów dla 633 uczestników (ratownicy medyczni)
- 7 seminariów dla 126 uczestników (dyspozytorzy   medyczni)

W ramach projektu sfinansowano również zakup aparatury i wyposażenia (sprzęt szkoleniowy, wyposażenie ambulansu, wyposażenie SOR) niezbędnego do stworzenia nowoczesnego Centrum Symulacji w Zakładzie Medycyny Ratunkowej CMKP. Relacja z otwarcia Zakładu Medycyny Ratunkowej - Centrum Symulacji

 

KIEROWNIK PROJEKTU

Agata Szczepańska
tel. 22 56 93 863
e-mail:
projektue.ratownictwo@cmkp.edu.pl,
           agata.szczepanska@cmkp.edu.pl
          

 

> Kontakt do pozostałych pracowników projektu <

AKTUALNOŚCI


Uczestnicy kursów specjalizacyjnych zobowiązani są, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa przesłać dokumenty rozliczeniowe dotyczące dofinansowania kosztów dojazdów i noclegów w terminie do 7 dni od zakończenia kursu. CMKP będzie przyjmowało do realizacji prawidłowo wypełnione karty rozliczeniowe, które wpłyną do Kancelarii CMKP do dnia 08.06.2015 r. Dokumenty które wpłyną po tym terminie lub do tego terminu nie zostaną poprawione lub uzupełnione nie będą podstawą wypłat. CMKP zastrzega sobie prawo nie zwracania dokumentów dostarczonych po wyżej wymienionym terminie


Informujemy, że w 2015 roku maksymalne dofinansowanie kosztów dojazdu i noclegu na kursach specjalizacyjnych z medycyny ratunkowej wynosić będzie do 294 zł za dzień kursu


UWAGA –   prosimy o zapoznanie się z aktualnym „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa” . Osoby zakwalifikowane na kurs, które nie mogą wziąć w nim udziału proszone są o:

do max 10 dni przed kursem – zgłoszenie do   CMKP rezygnacji z kursu,

w terminie późniejszym – usprawiedliwienie   nie zgłoszonej wcześniej nieobecności.


Uprzejmie informujemy, że informacje telefoniczne zainteresowanym kursami doskonalącymi dla ratowników med. i dyspozytorów med. są udzielane codziennie w godzinach 11:00 – 14:00 pod numerami telefonów wskazanymi tutaj ==>


 

 

 >>>ARCHIWUM KOMUNIKATÓW<<<